KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik(bireysel ve kurumsal) sözleşmesini(bundan sonra sözleşme denilecektir)ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerini okudum ve anladım. Kullanıcı olarak Şimdialsat internet sitesini(bundan sonra site denilecektir) ziyaret etmekle ya da elektronik ortamda ilgili kısmı onaylayıp siteye üye olmakla bu sözleşmedeki ve ayrılmaz parçası olan eklerindeki şartları ve hükümleri kabul ettiğimi ve onayladığımı açıkça beyan ederim. Bu hüküm ve şartlara eksiksiz uyacağımı taahhüt ederim.

1.Taraflar

İşbu sözleşme Soğanlı Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Site Sokak No: 3/A Bahçelievler / İstanbul, adresinde ikamet eden Ofika Bilişim Kırtasiye, (bundan sonra Şimdialsat denilecektir) ve bu sözleşme ve ayrılmaz eklerini kabul edip elektronik ortamda onaylayan ve Şimdialsat’ın üyelik prosedürleri sonucu siteye üye olan “ÜYELER” arasında yapılmıştır.

2. Tanımlar

Site: Şimdialsat internet sitesi ve portalı

Kullanıcı: Üye olsun olmasın Siteyi ziyaret eden ve portalı kullanan tüm kullanıcılar

Üye: Bu sözleşme ve ayrılmaz parçası eklerini okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onaylayan ve Şimdialsat prosedülerine göre siteye üye olan kullanıcılar

Kurumsal Üye: Siteye bir ticari unvan altında üye olan gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcisi

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, resim, ses, görsel, görüntü, video vs. her türlü yazılı, görsel ve işitsel belge.

İlan: Üyelerin Şimdialsat portalının sağladığı imkanlarla Siteye verebilecekleri Emlak, Vasıta ve Projeler ile satış, kiralama ve bilumum diğer ticari muamelelerle ilgili ilanlar

Üyelik hesabı: Üyelerin ilanlarını vermek için kullandıkları Şimdialsat tarafından onlara sağlanan portal hesabı

Hizmet: Şimdialsat tarafından verilen ilan hizmetleri ve bu kapsamda verilebilecek diğer hizmetler

4. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşmenin konusu Üyelerin Sitenin kullanımı ve Şimdialsat tarafından verilecek hizmetlerin kullanımı ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sitenin kullanılmasında üyelerin uyması gereken şart ve hükümlerin belirlenmesidir. Ayrıca bu sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle ilgili Şimdialsat’ın üyelere yapacağımı tüm uyarı, bildirim, uygulama, açıklama gibi beyanlar da bu sözleşmenin kapsamındadır. İşbu sözleşmenin kabulüyle üye ya da kullanıcı sözleşme ve ekleriyle ilgili Şimdialsat tarafından yapılan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5. Üyelik

5.1. Üyelik ilgili bilgileri Site üzerinden girmekle ve gerekli işlemleri yapmakla gerçekleştirilir. Üyelik ancak üyeliğin Şimdisat tarafından kabul edilip onaylaması durumunda bir etki doğurur. Üye olunabilmesi için 18 yaşını doldurmak gerekir. Siteye önceden üye olup uzaklaştırılanlar ya da üyeliği yasaklananlar Siteye bir daha üye olamaz, olsa bile üyelikleri bir etki doğurmaz.

5.2. Şimdialsat’ın hiçbir sebep göstermeden, bildirim yapmadan, mehil ya da önel vermeden her zaman Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Bu fesihten sonra üyelerin bir tazminat ya da Şimdialsat’a hukuki sorumluluk doğuracak başka bir hakkı yoktur. Şimdialsat ayrıca bir sebep gösteremeden bir üyenin üyeliğine askıya alabilir ya da son verebilir. Bunda da önceki cümlenin tazminat ile ilgili hükmü geçerlidir.

6.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Üye ve kullanıcılar Siteyle ilgili her türlü işlemi yerine getirirken işbu sözleşme ve ayrılamaz eklerine, yürürlükteki mevzuata, ahlak ve dürüstlük kurallarına tam olarak uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2. 6563 sayılı Kanunun 9. Maddesine göre Şimdialsat’ın, üyelerin oluşturduğu içeriklerden ya da verdikleri ilanların veyahut faaliyetlerinin hukuka aykırılığını soruşturma gibi bir sorumluluğu yoktur. Üyeler yasalara aykırı olarak oluşturdukları içeriklerden, verdiği ilanlardan ya da yaptığı faaliyetlerden cezai ya da hukuki olarak bizzat kendileri sorumludur.

6.3. ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ İNE göre Şimdialsat Sitede yapılan elektronik işlemleri 3 yıl boyunca saklamak ve talep edilmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. Mevzuattan kaynaklanan bu durum için hiçbir üye ya da kullanıcı Şimdialsatı sorumlu tutamaz ve tazminat talep edemez.

6.4. Kullanıcı adlarını ve şifreleri korumak tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Ayrıca bunlar hiçbir üçüncü kişiyle paylaşılamaz. Bu maddenin ihlalinden doğacak tüm zarar ve sorumluluk üyelere aittir.

6.5. Sitede kullanılan bilgilerin ya da verilen ilanların doğruluğundan tamamen üyeler sorumludur. Hiç kimse bunların yanlışlığından dolayı Şimdialsat’ı sorumlu tutamaz ya da uğradığı zararların tazmin edilmesini talep edemez.

6.6. Şimdisatın’ın yazılı onayı olmadıkça üyelik hiçbir suretle başkasına devredilemez.

6.7. Üyeler ve kullanıcılar Siteden ve Şimdialsat portalından hukuka uygun olarak faydalanabilirler. Üyelerin hukuka aykırı kullanımından dolayı ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk üyelere aittir. Üye telif hakkı doğuracak ya da başkasının malvarlığının ihlal edecek şekilde hiçbir belgeyi, görseli, videoyu ya da bunlara benzer materyali Şimdialsat portalına yükleyemez. Site üzerinden haksız rekabete yola açacak eylemlerde bulunamaz. Üyenin bu maddede belirtilen durumlara aykırı davranışlarından dolayı Şimdialsat doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.8. Üyelere kendi ilanları dışındaki ilanlara erişimine bilgi edinmeleri amacıyla izin verilmektedir. Üyelerin bu ilanları kopyalaması, başka mecralarda kendilerininmiş gibi kullanmaları ya da veri tabanlarına aktarılması mümkün değildir. Şimdialsat bu maddenin ihlali sonucu uğrayacağı zararlardan dolayı dava açma ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

6.9. Site üzerindeki verilen ilanların sorumluluğu tamamen bunu veren üyelere aittir. Bu ilanların yanlış bilgi içermesinden, ilanlarda gösterilen gayrimenkul ya da vasıtaların ayıplı çıkmasından ya da ilan sonrası yapılacak hukuki işlemlerde çıkabilecek sorunlardan Şimdialsat hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site hizmetini kullanan tüm üyeler ve kullanıcılar bu anlamda Simdialsat’ı sorumlu tutmayacaklarını, sorumluluğun tamamen ilan sahibine ait olduğunu, bu konuda açılacak davaların ve diğer hukuki işlemlerin ilan sahiplerine karşı olacağını ve oluşacak zararlarının ilan sahiplerinden tazmin edeceklerini ve Şimdialsat’ı bu zararlara karşı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.10. Şimdialsat’ın Sitede vereceği hizmetler, ilanların yayınlanması ve üyeler/kullanıcılar arasında iletişimin sağlanmasından ibarettir.

6.11. Şimdialsat işbu sözleşmede belirtilen hizmetleri yerine getirecek ve bununla ilgili teknolojik altyapıyı sağlayacaktır. Burada Şimdialsat’ın hizmetleri vermede sorumluluğu sınırlıdır. Şimdialsat hiçbir bildirim yapmadan ya da bir mehil veya önel vermeden verdiği hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını geri alabilir. Teknolojik altyapıya son verebilir.

6.12. Şimdialsat bir bildirim yapmadan ya da önel vermeden her zaman portalında sunulan ilanları, hizmetleri ve içerikleri değiştirebilir. Bunları üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir. Bu durumda üyeler Şimdialsat tarafından talep edilen değişiklikleri yapmak zorundadır. Bu değişiklileri yapmamaktan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk üyelere aittir.

6.13. Şimdialsat bazen Site üzerinde başka portalllara ya da sitelere link verebilir. Bu linkler sadece tavsiye niteliğindedir. Şimdialsat bunların içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu linklerden oluşabilecek zararlardan dolayı Şimdalsat hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.14. Şimdialsat’ın üyeler/kullanıcılar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için hakemlik ya da arabuluculuk yapması söz konusu değildir.

6.15. Şimdialsat’ın zaman zaman ilan, içerik, mesaj ve Sitenin diğer hizmetlerinde tarama yapma, hukuka ya da sözleşmeye aykırılıkları tespit etme ve bunları erişime kapatma ya da silme hakkı mevcuttur.

7.Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin elemanları(tasarım, metin, imge, html kodu vs.) tamamen Şimdialsat’a aittir. Bunlar hiçbir suretle üyeler/kullanıcılar tarafından başka mecralarda kullanılamaz. Üyeler/kullanıcılar Şimdialsat’ın mülkiyetinde veya telif haklarındaki kapsamındaki hiçbir şeyi çoğaltamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz ve bunlara benzer başka işlemler yapamaz.

8. Sözleşmedeki Değişiklikler

Şimdialsat uygun gördüğü zamanlarda ve durumlarda işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı değiştirebilir. Bu değişiklikler Sitede yayınlanır ve yayınlandığı andan itibaren bir etki oluşturur. Sözleşmenin geri kalan kısmı olduğu gibi uygulanmaya devam eder. Üyelerin hiçbir şekilde tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştirme hakları yoktur.

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebepler, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları , elektrik kesintileri, kötü hava şartları, sistemi iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarının olduğu fakat bunlarla sınırlı olmayan Şimdialsat’ın kontrolü dışı olan gerekli özeni gösterdiği halde önleyemediği kaçınılmaz olay ve durumlardır. Hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda hizmetlerin eksik ya da geç ifa edilmesi ya da hiç edilememesinden dolayı Şimdial sorumlu tutulamaz. Bu durumlar sözleşmenin ihlali ya da edimlerin ifasında temerrüt olarak addedilemez. Bundan dolayı hangi ad altında olursa olsun Şimdialsat’tan bir tazminat talep edilemez.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması TC Vatandaşı ya da Yabancı kim olursa olsun herkese Türk Hukukuna göre yapılacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar için ...Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

11. Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Taraflar Şimdialsat veri tabanında tutulan kayıtların HMK 193. maddeye göre bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

12. Yürürlük

İşbu sözleşme ve ayrılmaz ekleri, bunların okunup anlaşılması ve elektronik ortamda sözleşmenin ve ayrılmaz eklerinin onaylanması sonucu üyeliğin tamamlanmasıyla yürürlüğe girer. Bir hükmün geçersizliği ya da hukuka aykırı olması diğer hükümleri etkilemez.

13. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme üyeliğin iptaline kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir. Üyelik süresi dolması, geçici ya da kalıcı olarak üyeliğin durdurulması durumlarında sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Üyenin işbu sözleşme ve ayrılmaz eklerine aykırı davranması durumunda Şimdialsat sözleşmeyi tek taraflı fesih olarak feshedebilecek ve uğradığı zararların tazminini üyeden talep edebilecektir.

14. Kurumsal Üyeler için Ek Şartlar

14.1. Kurumsal üye olabilmek için ticari bir faaliyet göstermek ya da ticari bir tüzel kişiyi temsil etmek gerekir.

14.2. Yetkili makamların talep etmesi halinde Şimdialsat, portalı bünyesindeki Kurumsal Üyelere özel gizli/özel/ ticari bilgiler bu makamlara verilebilir. Bu bilgi verme kanundan kaynaklanan bir zorunluluk olup bundan Şimdialsat’ın hiçbir sorumluğu ve Kurumsal Üyenin tazminat talep etme hakkı yoktur.

14.3. Kurumsal Üyelerin ticari unvan, işletme türü, iletişim bilgileri gibi Kurumsal üye olurken Siteye girdikleri bilgileri Üyelik Sözleşmesinde belirtilen amaç ve kapsam dışında da gerekirse Kurumsal Üyenin onayı ve rızası alınarak ve bilgilendirerek analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir. Şimdialsat’ın iş ilişkisi içerisinde olduğu firmalara aktarılabilir ve bu firmalar tarafından bu bilgiler işlenebilir ve kullanılabilir.

14.4 Şimdialsat reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ve müşterilerinin reklamlarını yayınlayabilir.

Anasayfa

Arama

İlan Ekle

Mesajlar

Hesabım

Scroll